RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sakiu savivaldybe


SADM baneriai 300


spis logo


laumzirgis


laumzirgis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokios garantijos yra suteikiamos dirbantiems žmonėms su negalia ar auginantiems vaikus su negalia. Dalis jų įsigaliojo nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos. Tikimasi, kad tai padės derinti šeimos ar asmeninius poreikius su darbo įsipareigojimais.

Galimybė dirbti nuotoliniu būdu

Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, nuo rugpjūčio 1 dienos jis privalo tenkinti darbuotojo, turinčio negalią, prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu jis pateikė prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį.

Galimybė dirbti ne visą darbo laiką ir teisė grįžti dirbti visą darbo laiką

Darbo kodeksas leidžia prašyti darbdavio dirbti ne visą darbo laiką neribotą laikotarpį, jeigu jūsų prašymas pagrįstas sveikatos būkle, neįgalumu, būtinybe slaugyti šeimos narį ar kitą kartu gyvenantį asmenį. Taip pat jeigu to prašo nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, auginantys vaiką iki 8 m., vienas auginantis vaiką iki 14 m. ar vaiką su negalia iki 18 metų. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.

Kasmetinės apmokamos atostogos. Jeigu turite negalią ar vienas auginate neįgalų vaiką iki 18 m., jums priklauso 25 d. d. apmokamų atostogų, jei dirbama penkias dienas per savaitę, arba 30 d. d. atostogų, jei dirbama šešias dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Vaiką su negalia iki 18 m. auginantys darbuotojai yra prioritetų sąraše, kai sudaroma kasmetinių atostogų eilė darbovietėje. Tai reiškia, kad šie darbuotojai vieni pirmųjų gali rinktis atostogų laiką.

Darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas, jeigu to prašo darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį ar žmogų su negalia, taip pat jeigu to prašo darbuotojas, sergantis chroniška liga, kurios paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigų rekomendacijai.

Nemokamos atostogos. Jei turite negalią, auginate vaiką su negalia iki 18 m. arba slaugote asmenį su negalia, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo tenkinti jūsų prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašote, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų.

Jeigu darbdaviui pateikiate sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie savo sveikatos būklę, slaugote sergantį šeimos narį ar kitą su kartu gyvenantį asmenį, nemokamos atostogos jums turi būti suteiktos tokiam laikui, kokį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga.

Mamadienis/tėvadienis. Tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasinaudoti 2 laisvomis dienomis per mėnesį (arba sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę). Už šį laiką bus mokamas vidutinį jų darbo užmokestis.

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Neįgalus darbuotojas ar neįgalų šeimos narį, ar kartu su juo gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, slaugantis darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį įspėjęs darbdavį prieš 5 d. d., kai dėl neįgalumo, ligos ar slaugymo negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos.

Darbdavys privalo išmokėti darbuotojui 2 jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau (negu 1 m.), - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Darbuotojas su negalia turi pirmumo teisę likti dirbti, kai perteklinę funkciją vykdo keletas darbuotojų.

Pirmenybė likti dirbti, be kitų grupių, priklauso darbuotojams, kurie vieni augina neįgalų vaiką iki 18 m. taip pat vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, o jeigu prižiūrimi pensinio amžiaus šeimos nariai, jiems turi būti nustatyti vidutiniai arba dideli specialieji poreikiai, jeigu minimų darbuotojų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

Be to, galioja 3 kartus ilgesnis įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Įprastas įspėjimo terminas siekia 2 sav., jei darbuotojas dirba trumpiau nei metus, ir 1 mėn., jei darbuotojas dirba ilgiau nei metus. Neįgalius darbuotojus, o taip pat darbuotojus, auginančius vaiką iki 18 m., įspėti apie atleidimą reikia prieš 1,5 mėn. (6 sav.), jei dirbo trumpiau nei metus, arba prieš 3 mėn., jei dirbo 1 metus ir ilgiau.

Negalima be sutikimo skirti budėti pasyviai ar budėti pasyviai namie. Darbdavys pasyviai budėti namuose gali skirti tik su darbuotojo, auginančio neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgalųjį slaugančio, neįgaliųjų, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvada, sutikimu.

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių.

Darbuotojui suprantama kalba. Darbdavys jums turi pateikti visą reikalingą informaciją lietuvių ar kita jums suprantama kalba, pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba.

Nuo rugsėjo 1 dienos įsigalioja nauja tvarka – žmonės, namuose slaugantys ar prižiūrintys vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar elgesio sutrikimų, šiam sukakus 18 metų, 36 mėnesiams galės gauti žmogaus su negalia aprūpintojo statusą. Aprūpintojas galės būti draudžiamas valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu. Nauja tvarka užtikrins žmonių su negalia šeimų socialinę gerovę ir sumažins administracinę naštą.

„Nauja tvarka sudarys galimybes artimiesiems, kurie rūpinasi namuose slaugomu ar prižiūrimu vaiku su negalia, ir toliau, t. y. sukakus jo pilnametystei, jį aprūpinti iki 36 mėnesių, kol teismas paskirs globėją ar rūpintoją. Šeimos, auginančios sunkų neįgalumo lygį turintį vaiką, labai laukė šių pokyčių. Dabar jos galės gauti jų vaikams dėl negalios priklausančią pagalbą bei išmokas nesikreipus į teismą dėl šių vaikų neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Kokia problema sprendžiama? Dažnai šeimose, auginančiose sunkią negalią turinčius vaikus, vienas iš tėvų nedirba arba vaiką augina tik vienas iš tėvų, ir slaugomam ar prižiūrimam artimajam mokamos išmokos ir kompensacijos, sudaro didelę dalį šeimos gaunamų pajamų. Kol nenustatomas asmens veiksnumas jam sukakus 18 metų, šeima negali gauti išmokų ir kompensacijų, todėl tampa sudėtinga tinkamai pasirūpinti slaugomu ar prižiūrimu artimuoju, atliepti jo individualius poreikius. Veiksnumo nustatymo procesas iki teismo sprendimo priėmimo užtrunka net iki 36 mėnesių.

Kam gali būti skiriamas aprūpintojas? Namuose slaugomam ar prižiūrimam pilnamečiui, turinčiam negalią, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų, ir kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti.

Kas gali būti skiriamas aprūpintoju? 1) slaugomo ar prižiūrimo asmens tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė), senelis, močiutė, pilnametis brolis ar sesuo; 2) iki slaugomo ar prižiūrimo asmens pilnametystės teismo sprendimu paskirtas globėjas ar rūpintojas.

Žmogaus su negalia aprūpintojas galės kreiptis į įvairias įstaigas dėl socialinės integracijos paslaugų slaugomam ar prižiūrimam žmogui, o taip pat galės gauti ir naudoti asmeniui su negalia skiriamas tikslines kompensacijas, šalpos ir kitas išmokas, socialinio draudimo pensijas slaugomo ar prižiūrimo asmens reikmėms. Svarbiausia aprūpintojo pareiga – visokeriopai rūpintis slaugomu ar prižiūrimu žmogumi, tenkinti jo būtiniausius individualius poreikius.

Siekiant mažinti administracinę naštą bei sunkumus slaugomo ar prižiūrimo asmens artimiesiems, asmeniui, kuriam iki 18 metų buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl sunkaus arba gilaus protinio atsilikimo, sukakus 18 metų, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) nustatys 0 proc. darbingumo lygį. Dėl to papildomai kreiptis į NDNT nereikia. Nesutikus su sprendimu, artimiesiems paliekama teisė kreiptis su asmenį gydančio gydytojo siuntimu į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo.

Aprūpintojo socialinis draudimas. Aprūpintojas galės būti draudžiamas valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu. Aprūpintojas bus draudžiamas valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų.

Gerbiami Klientai,

Maloniai primename, kad iš Šakių socialinių paslaugų centro gautas judėjimo techninės pagalbos priemones, kai šios priemonės Jums tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti,  švarias, tvarkingas bei sukomplektuotas turite grąžinti įstaigai. Atkreipiame dėmesį, kad šios priemonės negali būti perduotos ar dovanotos kitiems asmenims.

Kartu informuojame, kad nereikia grąžinti tik su kompensacijomis įsigytų priemonių:

 • neįgaliųjų tvirtinimo sistemų,
 • plaštakos apsauginių priemonių,
 • padangų,
 • vaikščiojimo lazdelių,
 • antgalių,
 • sėdynių,
 • sėdėjimo sistemų ir abdukcijos blokatorių,
 • čiužinių,
 • pasėstų ir patiesalų praguloms išvengti,
 • čiužinio užvalkalų,
 • naktipuodžio kėdučių,
 • paaukštintų tualeto sėdynių,
 • kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonių.

Dėkojame už atsakingumą!

 

Saulėtąją rugpjūčio 11d. popietę  socialinė darbuotoja dirbanti su šeima Renata Stanislovaitienė organizavo šeimoms edukacinę popietę, kurios metu šeimas kvietė pasinerti į kūrybos procesą, skambant relaksacinei muzikai, kuriant savo smėlio mandalą.                                                                              

Kas tai yra ta mandala?- Mandala - tai universalus pasaulio vienovės, sveikatos ir sėkmės simbolis, dar vadinamas maginiu apskritimu. Mandalos kuriamos siekiant teikti apsaugą, sėkmę, skleisti harmoniją. mandalas piešti sveika ir prasminga kiekvienam žmogui, ieškančiam vidinės ramybės, siekiančiam laimingo ir sėkmingo gyvenimo. Mandalos kūrimas - gyvas, džiaugsmingas ir gydantis procesas, aktyvios meditacijos forma, kurios metu prislopinamas loginis mąstymas, suaktyvinama intuicija bei kūrybinis įkvėpimas. Pats piešimas smėliu naudingas ir nervų sistemai, padeda atsikratyti streso, nerimo, mažina baimę, dėl turimų atpalaiduojančių savybių. 

 Edukacijos metu patirtos teigiamos emocijos išliks ilgai. Savo sukurtas mandalas edukacijos dalyviai parsinešė į namus.

20220811 14563820220811 152732

Vasarai vis sparčiau einant prie pabaigos, Vaikų svajonių komanda drauge su Officeday Lietuva ir DPD Lietuva sako: Labas, rugsėji!

Jau startavo Vaikų svajonių projektas, kuriame visas dėmesys Vaikų dienos centrams ir pasiruošimui naujiems mokslo metams.

Tvarkinga, oro sąlygas atitinkanti apranga, šiltas maistas, higiena, rūpestis, šiluma, pamokų paruošimas tyloje ir ramybėje, tinkami mokykliniai reikmenys ne visose šeimose yra savaime suprantami dalykai. Tad visus šiuos trūkstamus dalykus vaikų gyvenime suteikia Dienos centras. Vieta, kur gaunama tai, ko trūksta šeimoje: meilė, maistas ir ramybė.

Dienos centruose vaikai mokosi, piešia, lipdo, žaidžia įvairius mokomuosius ir linksmus žaidimus, keliauja, stovyklauja, padeda vieni kitiems atlikti tam tikras užduotis, mokosi socialinių įgūdžių.

Socialinių įgūdžių stokojančios ar finansinį nepriteklių jaučiančios šeimos neturi finansinių galimybių nupirkti savo vaikams tinkamų mokyklai daiktų, ko pasėkoje, vaikai praranda galimybes lygiomis teisėmis lankyti mokyklą.


Padėkime kiekvienam vaikui oriai pasiruošti naujiems mokslo metams, o Vaikų dienos centrams užklasinei veiklai.

Prisijungti prie projekto visiškai paprasta: tereikia užsukti į interneto svetainę www.vaikusvajones.lt išsirinkti debesėliuose nugulusias „Labas, rugsėji!” svajones ir jas išpildyti.

Officeday visiems svajonių pildytojams suteikia 30% nuolaidą nenukainotoms mokyklinėms prekėms pildantiems tiek svajones atrinktas „Officeday“ fizinėse parduotuvėse ir internete, tiek savarankiškai pasirenkantiems svajones išpildyti iš www.vaikusvajones.lt puslapio.


Pasirinktas svajones iš bet kurio Lietuvos kampelio pristatyti padės vienas ištikimiausių „Vaikų svajonių“ partnerių „DPD Lietuva“.


Gerumas ir nuoširdus rūpestis vieni kitais kuria geresnę visuomenę, atneša džiaugsmą ir pasitikėjimą į mūsų visų namus ir šeimas.

 

Kovo 25-26 dienomis vyko pavasarinė ,,Maisto banko’’ banko akcija. Ši akcija šiemet užtruko kiek ilgiau, nei įprastai, nes maistas buvo renkamas ir dalinamas ne tik mūsų rajono žmonėms, bet ir nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams. Jos metu kvietėme visus žmones dalintis savo gerumu, apsiperkant didžiuosiuose prekybos tinkluose. Šakių socialinių paslaugų centras maisto produktus ir higienos reikmenis rinko MAXIMA parduotuvėje, esančioje Šaulių gatvėje. Akcijos metu savanoriavo 16 savanorių, kurie rinko produktus, teikė reikiamą informaciją žmonėms, krovė ir vežė paaukotus produktus į sandėlį. Buvo surinkti 637 vienetai įvairių produktų ir higienos reikmenų. Įstaigoje buvo sukviestas susirinkimas, sudaryta komisija, kuriai vadovavo įstaigos direktorė Vilma Bielskienė, nutarta suruošti 28 paketus mūsų rajono nepasiturintiems žmonėms, paramą gavo 54 įvairaus amžiaus žmonės.

Šiemet akcija buvo kiek kitokia ir galėjome rinktis ar remsime tik Šakių rajono nepasiturinčius gyventojus, ar prisidėsime prie paramos ukrainiečiams. Suprasdami, kokioje sunkioje padėtyje yra šie žmonės, vieningai nutarėme, nors0 ir maža dalele, tačiau prisidėsime prie šios akcijos. Iš surinktų produktų buvo suruošta 15 paketų, kurie iškeliavo į ukrainiečių šeimas.

Ačiū visiems savanoriams už skirtą laiką, už bendrą tikslą, taip pat aukojusiems produktus geros valios žmonėms.

  received 749294446223094

logo__300x57.png

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r.
tel. (8 345) 50 349, el.p. sakiu.spcentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300665444

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 8:00-17:00 val.
Antradienis 8:00-17:00 val.
Trečiadienis 8:00-17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00-17:00 val.
Penktadienis 8:00-15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

© Copyright 2022

Sprendimas: LANMETA

Search